N
e
w
s
  • **ब्रातमी**

    दिनांक २६, २७ व २८ मे २०२३ रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी. अँड ए.व सी.एच.एम. परीक्षा २०२३ चे हॉलतिकीट परिक्षार्थ्यांनी आपला युजर आयडी व पासवर्ड वापरून डाऊनलोड करून घ्यावेत.

    दिनांक २६, २७ व २८ मे, २०२३ रोजी घेण्यात येणाऱ्या जी.डी.सी.अँण्ड ए.ब सी.एच.एम. परिक्षा २०२३ साठी दि. ०५/०२/२०२३ पर्यंत चलान काढलेल्या परिक्षार्थ्यांना बँकेत चलनाने शुल्क भरणेचा कालावधी १८/०२/२०२३ असा करण्यात आला आहे.